1,994,888 αποτελέσματα εντός Θέμα Μονογραφία

1,994,888 αποτελέσματα που επιστράφηκαν

Δεν υπάρχουν άλλα αποτελέσματα για την αναζήτησή σας

Μονογραφία

Specialist work of writing on a single subject or an aspect of a subject

Mihail Polihroniade și Alexandru - Christian Tell, Mihail Polihroniade, (istoric, ziarist, publicist) (1906-1939) [autor], Alexandru Tell, (ofițer, pedagog, publicist) (1846-1925) [autor]

Octavian Goga Cluj County Library

Anton Pann, Vasile Gr. Pop, (1850-1909) [prefațator], Anton Pann, (1796-1854)

Octavian Goga Cluj County Library

de George Enescu, George Enescu, (1881-1955), Gheorghe Țițeica, (matematician) (1873-1939) [autor]

Octavian Goga Cluj County Library

Iorga, Nicolae

Bucharest Metropolitan Library

par Alexandre Domanovszky, Alexandre Domanovszky, (1877-1950)

Octavian Goga Cluj County Library

A. D. Luppu, A. D. Luppu, [autor]

Octavian Goga Cluj County Library

Dimitrie Bolintineanu, Dimitrie Bolintineanu, (poet, om politic, diplomat) (1819-1872) [autor]

Octavian Goga Cluj County Library

E. Lovinescu, Eugen Lovinescu, (critic, istoric literar, sociolog, memorialist, dramaturg, romancier, nuvelist) (1881-1943)

Octavian Goga Cluj County Library

Liviu Petrescu, Liviu Petrescu, (critic literar) (1941-1999)

Octavian Goga Cluj County Library

de Gh. Bogdan-Duică, Gheorghe Bogdan-Duică, (istoric literar) (1866-1934)

Octavian Goga Cluj County Library

de Iacob C. Negruzzi, Iacob Negruzzi, (1842-1932)

Octavian Goga Cluj County Library

Dimitrie Bolintineanu, Dimitrie Bolintineanu, (poet, om politic, diplomat) (1819-1872)

Octavian Goga Cluj County Library

P. Vassiliu-Năsturel, Petre Ștefan Vasiliu-Năsturel, (general de artilerie, publicist, istoric, heraldist) (1854-1920)

Octavian Goga Cluj County Library

de Ioann Prosdociu, Ion Heliade-Rădulescu, (scriitor, filolog, om politic) (1802-1872)

Octavian Goga Cluj County Library

N. Iorga, Nicolae Iorga, (istoric) (1871-1940)

Octavian Goga Cluj County Library

de N. Iorga, Nicolae Iorga, (istoric) (1871-1940) [autor]

Octavian Goga Cluj County Library

de N. Iorga, Nicolae Iorga, (istoric) (1871-1940) [autor]

Octavian Goga Cluj County Library

von professor Sextil Pușcariu, Sextil Pușcariu, (cadru didactic universitar, critic literar, istoric, lingvist) (1877-1948)

Octavian Goga Cluj County Library

Octavian Goga Cluj County Library

acum întăia oară luvrat de Constantin Diaconovici Loga, Constantin Diaconovici-Loga, (1770-1850)

Octavian Goga Cluj County Library

Olimpiu Boitoș, Olimpiu Boitoș, (1903-1954)

Octavian Goga Cluj County Library

Pârvan, Vasile

Bucharest Metropolitan Library

T. Cipariu, Timotei Cipariu, (cărturar, filolog, istoric, om politic) (1805-1887)

Octavian Goga Cluj County Library

D. Bolintineanu, Dimitrie Bolintineanu, (poet, om politic, diplomat) (1819-1872)

Octavian Goga Cluj County Library