To delo si ogledujete v novem spletnem mestu Europeana. Ogled tega dela v prvotnem spletnem mestu Europeana.

Il trionfo di Dori descritto da diversi et posti in musica, da altretanti autori. A sei voci

Présentation musicale : [Parties]


Appartient à l’ensemble documentaire : RISM2


Appartient à l’ensemble documentaire : Chambure1


Appartient à l’ensemble documentaire : RISMImp

Razširjene informacije