Vizualizați acest articol în noua pagină de internet Europeana. Vizualizați acest articol în portalul original Europeana.

Portretinė. Karininkas, agronomas, žemės ūkio mokslų daktaras, pedagogas Stasys Krikščikas (1907 05 28 Kilučiuose, Biržų raj.–1993 07 20 Kaune. Palaidotas Romainių kapinėse). Gimė mažažemio ūkininko šeimoje. 1926 m. baigęs Biržų gimnaziją pradėjo tarnauti Lietuvos kariuomenėje. 1931 m. baigė Kauno karo mokyklą, tarnavo Kėdainių II artilerijos pulke. 1939 m. (1938) baigė Kauno aukštuosius karininkų kursus. Turėjo kapitono laipsnį, buvo vienas žymesnių Lietuvos kariuomenės artilerijos specialistų. Buvo apdovanotas Gedimino ordinu. II pasaulinis karas užklupo Švenčionėliuose ir nubloškė toli į Rytus. Įsijungęs į 16 - osios lietuviškosios divizijos gretas tarnybą baigė Latvijoje divizijos artilerijos pulko vadu, turėdamas papulkininkio laipsnį. Pokario metais (1946–1956) teko dirbti Lietuvos aukštosiose mokyklose Kaune, dėstyti studentams karinius mokslus. Studijavo Lietuvos žemės ūkio akademijoje, kurią baigė 1951 m., įgydamas agronomo specialybę. Apgynęs žemės ūkio mokslų kandidato disertaciją, nuo 1956 m. tolesnį savo gyvenimą susiejo su šia mokykla, dirbo dėstytoju, docentu. Parašė keletą populiarių knygų ir brošiūrų žemės ūkio klausimais. Pokario metais keliavo į Sibiro platybes, gelbėdamas pusbrolio tremtinio Adolfo Krikščiko šeimos vaikus. Karo metais jo dėka ne vienas karo belaisvis išvengė mirties. Kilęs iš evangelikų reformatų šeimos. Jaunystėje gerai pažinojo generalinį superintendentą P.Jakubėną, kurio remiamas galėjo baigti gimnaziją. Tarnaudamas Kėdainiuose į pamaldas rikiuotėje vesdavo karius evangelikus. Palaidotas šalia sūnaus, mirusio prieš 21 metus. Liko žmona. Gedulingas pamaldas laikė Biržų evangelikų reformatų kunigas P. Čiapas ir tos parapijos choristų grupė.