Vizualizați acest articol în noua pagină de internet Europeana. Vizualizați acest articol în portalul original Europeana.

't Leven des gheests oft Het gheestelijck leven dat is

ghemaect ende van nieuws verbetert in desen derden druck, door ... Don Antonio de Roxas ...; nieuwelijcks uyt het Spaensch overgeset in ons Neder-duytsch, door E. L. G.