Vizualizați acest articol în noua pagină de internet Europeana. Vizualizați acest articol în portalul original Europeana.

Freiburg: "Sitzstreik"

Kontext: Sammlung Willy Pragher I: Filmnegative Baden-Württemberg, Teil 1>> Freiburger Fasnet 1936, Fasnet fünfziger bis achtziger Jahre [Ordner 981] >> Freiburger Fasnetumzug 1952