„Aušrinės" redakcijos Maskvoje bendradarbiai

„Aušrinės" redakcijos Maskvoje bendradarbiai. Pirmoje eilėje sėdi iš kairės: Kazys Pietaris, Ramūnas Bytautas, Petras Klimas, Stasys Šilingas, Agnietė Ambraziejūtė-Steponaitienė. Antroje eilėje stovi iš kairės: Rapolas Skipitis, Stasys Naginskas, Vladas Bukaveckas, Antanas Žukauskas-Vienuolios, Juozas Papečkys, Juozas Nemeikša, Stasys Bytautas. Nuotrauka priklijuota ant kartonėlio.