Ezt az elemet az új Europeana webhelyen látja. Tekintse meg ezt az elemet az eredeti Europeana webhelyen

Naturschutz-Geschichte(n) - 1: Johann Karl, Wolfgang Haber, Wolf-Dietrich Großer, Helmut Karl, Christian Schütze, Hans Bibelriether, Georg Sperber, Gerhard Kneitz, Hubert Weinzierl

Gerti Fluhr-Meyer, Bettina Weiz, Evelin Köstler


BesitzerMünchen, Bayerische Staatsbibliothek