Is ar an láithreán gréasáin nua atá ag Europeana atá tú anois, agus tú ag féachaint ar an mír seo. Féach ar an mír seo ar láithreán bunaidh Europeana.

Woman Watering a Plant

In een stenen venster geeft een vrouw met een gieter een papaver water. Rechts groeit klimop, op de vensterbank liggen druiven en ander fruit. Bovenin het venster hangt een vogelkooi, onder het venster een fries met putti die blindemannetje spelen.