Is ar an láithreán gréasáin nua atá ag Europeana atá tú anois, agus tú ag féachaint ar an mír seo. Féach ar an mír seo ar láithreán bunaidh Europeana.

Van dleven der christeliicker maechden, vier dialogi, dat is tsamenspreeckinghen van twee persoonen

Ghemaeckt by Ioannem Fredericum Lumnium ... noch een boecxken vanden h. doctoor Ambrosius bisschop tot Melanen, gescreuen aen een maget die tot val gecomen was, door den seluen nu eest in duytsch ouerghesedt.