Kočevsko okrajno glavarstvo; zemljepisno-zgodovinski opis