Turbines. Drie Stork-Zoelly Turbo-genereatoren, respectievelijk 750, 750...

Turbines. Drie Stork-Zoelly Turbo-genereatoren, respectievelijk 750, 750 en 3000 KW, 3000 omwentelingen per minuut, opgesteld in de IJsselcentrale te Zwolle.