Dieselmotoren. Stork dieselmotor, type H.O.T.L. 7x54/90, hoofdmotor...

Dieselmotoren. Stork dieselmotor, type H.O.T.L. 7x54/90, hoofdmotor t.b.v. het M.S. "Charis" (Of "Adonis") van de K.N.S.M., vermogen 2200 ASPK bij 155 omwentelingen per minuut (order 39270).