Acu-moxa chart: Renmai (the Director Vessel), Japanese

Lettering: Huiyin (Convergence of Yin); qugu (Curved Bone); zhongji (Middle Pole); guanyuan (Pass to the Origin); shimen (Stone Portal); qihai (Sea of Qi); yinjiao (Yin Intersection); shuifen (Water Separation); xiawan (Lower Cavity) [here written as xiawan = 'lower wrist']; jianli (Strengthen the Interior); zhongwan (Middle Cavity); shangwan (Upper Cavity); juque (Great Watchtower); jiuwei (Turtl…