Priscianus Caesariensis, Ars grammatica, sive Institutiones Grammaticae, libri I-XVIII; Opera minora.

Numérisation effectuée à partir d'un document original.

Priscianus Caesariensis, Ars grammatica, sive Institutiones Grammaticae, libri I-XVIII; Op…