Statistieke opgaven betreffende de successiebelasting over het jaar 1913

A. Opgave van de waarde der actieve bestanddeelen en van het passief van de nalatenschappen waarvan het recht van successie in 1913 betaald is, daaronder begrepen de nalatenschappen, welke gedeeltelijk van recht van successie zijn vrijgesteld