Ontwerp van wet tot goedkeuring van de op 26 April 1902 tusschen Nederland en Groot-Britannië te 's Gravenhage gesloten verdrag betreffende de in sommige strafzaken aan getuigen uit den visschersstand te verleenen schadeloosstelling

EINDVERSLAG DER COMMISSIE VAN RAPPORTEURS