You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Ontwerp van wet tot vaststelling eener bepaling, dat, ten aanzien van de rechterlijke bevoegdheid en van de rechtsvordering, de regelen, geldende ten tijde der inleidende dagvaarding, van toepassing blijven op rechtsgedingen betrekkelijk tot eene arbeidsovereenkomst, welke aanhangig waren bij het in werking treden der wet van den 13 Juli 1907 (Staatsblad nº. 193), houdende wijziging en aanvulling van de bepalingen in het Burgerlijk Wetboek omtrent huur van dienstboden en werklieden, en daarmede samenhangende artikelen in dat wetboek, alsmede in de Wetboeken van Koophandel en van Burgerlijke Regtsvordering, in de wet op de Regterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie, en in de Faillissementswet

EINDVERSLAG DER COMMISSIE VAN RAPPORTEURS, MEMORIE VAN ANTWOORD