Ontwerpen van wet tot bekrachtiging van den algemeenen maatregel van bestuur tot vaststelling van een regeling, houdende premiebetaling over meer dan één termijn, waarover loon in geld wordt uitbetaald (Koninklijk besluit van 17 September 1921, Staatsblad n°. 1066, gewijzigd bij dat van 20 Mei 1922, Staatsblad n°. 371)

EINDVERSLAG DER COMMISSIE VAN RAPPORTEURS