You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

RAZTOLNACHENYA ZVERHU VELIKOGA KATEKISMUSHA VU CZESZARZKO-KRALYEVZKIH DERSAVAH ZA NAVUCHANYE ODLUCHENOGA : NAVLAZTITO ZA PODVUCHATI LADANZKO LYUDZTVO Z-PRIDANEMI NA KREPOZINO DERSANYE KERSCHANZKO ZPADAJUCHEMI NAVUKI ZKUP SZLOSENA Y NA HORVATZKI JEZIK PRENESHENA. ZTRAN I., Od Vere RAZDELENYE DRUGO / PO JOSEFU ERNEZTU METTHIEVITS Kralyevzke Perveskne Skole Zahrebechke Navuka Kerschanzkoga, y Historie Szvetoga Piszma Navuchiteli