Riktövningsmodell

Planet löpte på en lina mellan flyglarna på kasern 1 vid Korsbetningen. En soldat vevade sedan planet längs linan vid målföljningsövningarna.
Gotländska luftvärnets första riktövningsmodell.