Arkeologisk förundersökning, schakt 297, Fyrislund, Vaksala socken, Uppland 2018

Upplandsmuseet gjorde i oktober 2018 en arkeologisk förundersökning vid Norrby och Övergnista i Fyrislund inför planer på ny bebyggelse. Vid förundersökningen identifierades boplatslämningar inom två ytor. De utgjordes av främst härdar och stolphål, varför lämningarna kan tolkas som aktivitetsytor, medan bebyggelse legat på någon annan plats. Dateringar ligger i yngre förromersk järnålder. Vare si…