Arkeologisk slutundersökning, Raä 433, hus 4, Fansta, Bälinge socken, Uppland, 2006

I Fansta i Bälinge socken norr om Uppsala undersöktes år 2006 tre fornlämningar med spår av bosättningar med både bebyggelse och annan verksamhet från yngre bronsålder till vikingatid.

Bebyggelsen synes ha utgjorts av två gårdar och har funnits på platsen under såväl äldre som yngre järnålder. Till det äldsta bebyggelseskedet som var från förromersk järnålder och tiden dessför, under yngre bronså…