Äldre bräddörr på överkragande dubbelbod, Ytternuttö, Börstils socken, Uppland december 2004

Fastighetsbeteckning: Ytternuttö 2:8. Flyttad 2003, var tidigare placerad bredvid gårdens stall.

Byggnaden fotograferades i samband med Upplandsmuseets inventering av liggtimmerhus i Uppsala län augusti 2004 - november 2005.