Kallskogs kraftstation

Väggarna är putsade i en grå kulör och golvet är av gråmålad betong. Även invändigt är det flacka sadeltaket av betong samt en bärande järnbalk synlig.