Frain/ Thaya

Avers: Festung Frain mit Schrift "Frain/Thaya und Vranov/Dyjy"