You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Leabhar na h'Urnuigh Choitchionn, agus frithealaidh nan sacramaidean

Agus riaghailtean agus deasghnathachadh eile na h'Eaglais do reir gnathachadh Eaglais Aontaichdte Shasunn agus Eirinn : maille ris an t-Saltair no Sailm Dhaibhidh, air am poncadh mar sheinnear no theirear iad an eaglaisibh. Dun-eidean : Clodh-bhuailte le Roibeart Grannd agus a Mhac, airson a Chomuinn urramich a ta airson Meudachaidh Eolais a Chreideamh Chriosdail ; reicte leosan 'nan aitribh ann a…