You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Oran do dh'Eoin breac Mac Leoid na Hearadh; le Ruaridh Mac Mhuirich

Oran gaisgidh seilge do Bhailli Bharra le fear Bhattarsa. Beannachadh luinge, maille ri prosnachadh fairge a rinneadh do sgioba sdo Bhirlin le tighearna chlan Raonuill, le Alastair Mac Dhomnuill. [Inveraray] : Printed for and sold by the publisher, [approximately 1815]. Probably printed by by Thomas Duncan in Glasgow, with an Inveraray imprint, for Paruig Tuainer, (Peter Turner) a chapman, and sol…