You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Caraid nan Gàidheal

Àireamh taghta de sgrìobhaidhnean an ollaimh urramaich Tormoid Macleòid, a bha 'n a ministeir 'an sgireachd Chaluim-Chille ann an Glascho : agus cunntas air a bheatha le 'mhac, an t-ollamh urramach Tormoid Macleòid : mar an ceudna dealbh an ughdair. By Norman Macleod. Glasgow : W. Mackenzie, [1867]. Edited by A. Clerk. With biographical sketch of the author in English by his son.