You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Curam an anma air earalachadh mar an t-aon ni feumail

Searmon, air a searmonachadh mu bhas neach oig, aig Maideill, ann an Siorramachd Northampton, air an 22 do mhios meadhonach an t-samhraidh 1735 le P. Doddridge, D.D. ; agus a nis air a h-eadar-theangachadh gu Gaelic, le P. MacPharlain. Duneidinn : Clodh-bhuailte le D.R. Collie, 1837. Translation of: The care of the soul urged as the one thing needful.