You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Leabhar ceasnachaidh mu ordugh a' bhaistidh

A' chuid is mò dheth air eadar-theangachadh o Bheurla an Urramaich Iain Barr ... agus a' chuid eile air atharrachadh agus air a dhealbh as ùr, le aon de mhinisteirean Mhuile. Glaschu: Clo-Bhuailte le Deorsa Brookman, 1836. Translation of: Plain catechetical instructions on Christian baptism. By John Barr.