You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Leabhraichean an t-Seann Tiomnaidh, air an tarruing o'n cheud chanain chum Gaelig Albannaich

Agus air an cur a mach le h-ughdarras Ard-Sheanaidh Eaglais na h-Alba. New and revised edition of the Edinburgh Bible Society. Glascho : Clo-bhuailte airson a Chomuinn ann an Duneidin chum Craobhsgaoilidh a' Biobuill, le Uilleam Collins & Co., 1860.