You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Eachdraidh nan Urramach ann an Alba, an aimsiribh na geur-leanmhuinn

Na fianuisean a bha dileas gu bas, air taobh choirichean rioghail Chriosd agus na h-eaglais eadar-theangaichte leis an Olla T.R. M'Gillebhra ; agus, Eachdraidh Eaglais na h-Alba, o am an ath- leasachaidh o 'n Phapanachd, gu am an dealachaidh, maille ri lan iomradh air stri nan deich bliadhna ; agus, Eachdraidh na h-Eaglais Saoire, o am an dealachaidh, gu ruig a' bliadhna 1870 leis an Urramach M. M…