Oran gaoil, Cuir a chinn dilis

An Duanag, ullamh le bard mhic Ileain do chailein Iarla Earraghaidheal. Beannachadh nan arm.