Oran le Uilliam MacCoinnich, do ninghein Choinnich ruaidh mhic fir no Comraich

Marbhrann Mhic-'ic-Ailein, le Niall Mac Mhuirich. Dhordaicheadh a mach fear beairte. [Inveraray] : Printed for and sold by the publisher, Inverary, [ca. 1815]. Probably printed by by Thomas Duncan in Glasgow, with an Inveraray imprint, for Paruig Tuainer, (Peter Turner) a chapman, and sold throughout the Highlands.