Cumhadh do dh' iarla Earraghaidhail

Cuir a chinn dilis, tharum do lamh.