Παρουσίαση από τον Paul Lemerle του προγράμματος του συνεδρίου Les transformations de l'empire byzantin au XIe siècle de la mort de Basile II à celle d'Alexis Ier Comnène-1025-1118 [Οι μετασχηματισμοί της βυζαντινής αυτοκρατορίας κατά τον 11 αιώνα από τον θάνατο του Βασιλείου Β' εώς αυτόν του Αλέξη Α' Κομνηνού, 1025-1118)] που διεξήχθη στο Collège de France στις 20-23 Σεπτεμβρίου 1973.

Παρουσίαση από τον Paul Lemerle του προγράμματος του συνεδρίου Les transformations de l'empire byzantin au XIe siècle de la mort de Basile II à celle d'Alexis Ier Comnène-1025-1118 [Οι μετασχηματισμοί της βυζαντινής αυτοκρατορίας κατά τον 11 αιώνα από τον θάνατο του Βασιλείου Β' εώς αυτόν του Αλέξη Α' Κομνηνού, 1025-1118)] που διεξήχθη στο Collège de France στις 20-23 Σεπτεμβρίου 1973.