You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Placcaeten Ordonnantien Land-Chartres Blyde-Incomsten Privilegien, ende Instrvctien By de Princen van dese Neder-landen, aen de Inghestenen van Brabandt, Vlaenderen, ende andere Provincien, t'sedert t'Iaer M.CC.XX. :Wtghegeven, gehaeccordeert, ende verleent vande vvelcke inde voorgaende tvvee Placcaet-Boecken gheen mentie ghemaeckt en vvordt. ... Die tusschen de selve Princen ende dese Landen, item die de Staten, Steden ende Provincien onder den anderen, ende vvederom met de Bisschoppen ende Gheestelijckheydt hebben aenghegaen, over de Gheestelijcke ende Weredtlijcke Iurisdictie, staet, ende regheringhe: Die oock al in de voorgaende tvvee Placcaet-Boecken niet bekent en zijn, ende nochtans in Brabandt, Vlaenderen, ende andere Provincien aenveert, ghepubliceert en in ghebruyck ghekomen zijn. Item den Stiel ende Maniere van Procederen, inde vier Souveraine Raden, als van Brabandt, Mechelen, Henegouwe, ende Gelder-Landt. Thienste Deel, Placcaerten, Ordonnantien, Edicten, Reglementen, Tractaeten Ende Privilegien In Dese Nederlanden Uyt-gegeven t'sedert den jaere M.D.CC.XXXIX. Midtsgaeders Diversche Interpretatien, Declaratien ende Verclaeringen gevolght op eenige der selve Placcaerten : By-een vergaedert, ende onder bequaeme titulen in order gestelt met eene alphabetiecke Tafel der Materien

München, Bayerische Staatsbibliothek -- 2 Belg. 7 m-10