1876 senesi Viyanada Askeri Coğrafya Cemiyeti vasıtasıyla neşr olunub bu defa saye-i maarif ü vacne-i mülukanede Mekteb-i Fünun-ı Harbiye-i Şahane matbaasında tab' ü temsil kılınan Bosna ve Hersek ve Sırbiya ve Karadağ memleketlenini mübeyyin harita-ı mufassiledir. [4], [Ragusa]

München, Bayerische Staatsbibliothek -- Mapp. XVII,40 h-4