Wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu jako wyzwanie dla Polski w świetle strategii Europa 2020

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach