תלמוד בבלי, ברכות, מח, ב-נ, ב

Talmud Bavli, Berakhot, 48b-50b

Talmud. Berakhot VII, 48b-50b. 1100

Manuscript leaves.