פיוטים לשבתות ולימים טובים

Piyuṭim le-Shabatot ule-yamim ṭovim

Manuscript codex.