סדר תפלה לחולים

Seder tefilah le-ḥolim

Manuscript codex.