מחזור קורפו מכל השנה

Maḥazor Ḳorfu mi-kol ha-shanah

Maḥzor Ḳorfu mi-kol ha-shanah

Maḥzor (Corfu). 1600

Manuscript codex.