סדר ברכת כהנים והושענות

Seder Birkat kohanim ṿe-hoshaʻnot

ברכת כהנים והושענות לסוכות

Birkat kohanim ṿe-hoshaʻnot le-Sukot

Maḥzor. Sukkot. 1700

Priestly blessing. 1700

Hoshanot. 1700

Manuscript codex.