Shete ketubot

שתי כתובות / לר' ישראל נג'ארה

כתובה לשבועות

Ketubah le-Shavuʻot

le-rabi Yiśraʼel Nag'arah.