ספר השירים ופזמונים לכל זמנים ... של קהל קדוש קוני

Sefer ha-shirim u-fizmonim le-khol zemanim ... shel ḳahal ḳadosh Ḳoni

שירים ופזמונים לכל זמנים ... של קהל קדוש קוני

Shirim u-fizmonim le-khol zemanim ... shel ḳahal ḳadosh Ḳoni

ס' השירים

S. ha-shirim

Manuscript codex.