משניות ומאמרי הזהר השייכים לסוכות

Mishnayot u-maʼamre ha-Zohar ha-shayakhim le-Sukot

Manuscript codex.