ספר השרשים

Sefer ha-Shorashim

שרשים. כתב-יד

Shorashim. Manuscript

Ms. fragment.