ברכות המגילה

Birkhot ha-Megilah

שושנת יעקב

Shoshanat Yaʻaḳov

קורא מגילה

Ḳore megilah

Megillah Blessings.