Agios Nikolaos Orfanos, Thessaloniki, Greece

Naos, capital with impost